МО, г. Химки, ул. Московская, д. 14 Карта проезда
logo
ФИО 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Алкадарский М.А. МРТ                     v v     v   v   v         v         v   v
Круцкевич А.О.. МРТ     v v   v                                                  
Хромова Т.В. МРТ             v           v               v           v        
Хадонов А.В. МРТ v                         v   v   v   v   v v         v   v  
Хадонов А.В. v                         v   v       v   v           v   v  
Дунаев Алексей Петрович рентген   v           v                                              
Алкадарский М.А. рентген                                 v             v         v    
Круцкевич А.О. рентген     v     v                                                  
Хромова ТВ рентген             v           v               v                    
Таймазов С.И. рентгенолог       v v       v v v v     v     v v       v   v v          
Анкина М.В. гастроэнтеролог   v   v v   v   v v v     v   v   v     v   v   v     v   v  
Цветков А.В. эндоскопист     v       v     v       v     v       v     v       v     v
Изотов Р.А. УЗИ           v   v         v   v         v                 v    
Миминошвили М.А. УЗИ v   v v   v   v   v v   v   v v v v   v   v v v v   v   v   v
Морозовская О.Д. УЗИ   v v   v   v   v v   v v v v v v v v v v v v v v v   v   v v
Гилядова Л. А. невролог о о о о о о о о о о о о v   v v v   v   v v v   v   v v v   v
Лаврова О.А. дерматолог-косметолог   v   v     v   v   v     v   v   v     v   v   v     v   v  
Лебедева Е.Л. о о о о о о о о о о о о   v v v v v     v v v v v     v v v v
Цыганкова Г. Г. кардиолог   v v v   v v     v v   v     v     v v     v     v v     v  
Магунова С.В. офтальмолог о о о     v v v о о     v v v v v     v v v v v     v v v v v
Мальшаков А.В. Отоларинголог v v v   v v v v v v   v v v v v v   v v v v v v   v v v v v v
Мальшаков А.В. Хирургия v   v     v   v   v     v   v   v     v   v   v     v   v   v
Семенов А. Г. хирург   v   v v   v   v   v v   v   v   v v   v   v   v v   v   v  
Новахова Ж.Д. гинеколог v   v   v v   v   v   v v   v   v   v v   v   v   v v   v   v
Петросюк А.В. стоматолог   v   v     v   v   v     v   v   v     v   v   v     v   v  
Трубочкин А.А. стоматолог v   v     v   v   v     v   v   v     v   v   v     v   v   v
Поляков Е.А. массажист о о о о о о v   v   v     v   v   v     v   v   v     v   v  
Полякова В.Н. массажист v v v v v v   v   v   v v   v   v   v v   v   v   v v   v   v
Хомерики ГГ. уролог v   v     v   v   v   v v   v   v     v   v   v   v v   v   v
Шильдяев В.В. v   v   v v   v   v   v v   v   v   v v   v   v   v v   v   v
Мищенко Лидия Васильевна v v v v   v v v v v v   v v v v v v   v v v v v v   v v v v v
                                                               
 

Закажите обратный звонок Запишитесь на прием к специалисту